Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025