Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027