[Quizz] Lao động nam nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi có được hưởng chế độ thai sản?

Lao động nam nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi có được hưởng chế độ thai sản?

Lao động nam nhận con nuôi dưới 6 tháng tuổi có được hưởng chế độ thai sản hay không ? Nếu có thì được nhận bao nhiêu ?

Câu 1: Người lao động được hưởng chế độ thai sản trong trường hợp nào sau đây?

 • Lao động nữ mang thai hộ
 • Lao động nữ nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi
 • Lao động nam nhận nuôi con dưới 6 tháng tuổi
 • Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản
 • Tất cả các phương án trên

Khoản 1 Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 (Luật BHXH) quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản theo đó: “Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Lao động nữ mang thai; b) Lao động nữ sinh con; c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi; đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản; e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con”

Câu 2: Mức hưởng chế độ thai sản là?

 • Mức tiền lương tháng đóng BHXH của tháng liền kề gần nhất trước khi người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản
 • Tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm người lao động yêu cầu hưởng chế độ thai sản
 • Tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản
 • Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Luật BHXH quy định rõ tại điểm a khoản 1 Điều 39 về Mức hưởng chế độ thai sản, theo đó mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

Câu 3: Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì?

 • Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 02 tháng
 • Không được đi làm lại trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con
 • Không được hưởng chế độ thai sản kể từ thời điểm đi làm lại
 • Vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định cho đến khi hết thời hạn nghỉ thai sản

Theo quy định tại Điều 40 Luật BHXH về Lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con thì: “1. Lao động nữ có thể đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau đây: a) Sau khi đã nghỉ hưởng chế độ ít nhất được 04 tháng; b) Phải báo trước và được người sử dụng lao động đồng ý. 2. Ngoài tiền lương của những ngày làm việc, lao động nữ đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản cho đến khi hết thời hạn quy định tại khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này.”

A pregnant woman working in the office

Câu 4: Khẳng định nào sau đây là sai?
Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con thì:

 • Được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản là 05 ngày làm việc nếu vợ sinh thường
 • Được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản là 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi
 • Được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản là 07 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi là sinh thường
 • Được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản là 14 ngày làm việc khi vợ sinh đôi phải phẫu thuật
 • Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con

Điểm c khoản 2 Điều 34 Luật BHXH quy định: “Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc”

Câu 5: Khẳng định nào sau đây là sai về chế độ thai sản trong thời gian mang thai của lao động nữ?

 • Được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần
 • Được nghỉ việc để đi khám thai nhưng bị trừ vào thời gian nghỉ hàng năm của người lao động
 • Khi nghỉ việc để đi khám thai lao động nữ được 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước khi nghỉ việc
 • Cơ quan bảo hiểm chi trả tiền chế độ thai sản cho người lao động nữ khi lao động nữ nghỉ việc để đi khám thai

Điều 32 Luật BHXH quy định về thời gian hưởng chế độ khi khám thai theo đó: “1. Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 05 lần, mỗi lần 01 ngày; trường hợp ở xa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường thì được nghỉ 02 ngày cho mỗi lần khám thai. 2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

Hãy trả lời các câu hỏi để biết kết quả của bạn