[Quizz] Bao nhiêu tuổi được làm lễ thượng thọ?

Bao nhiêu tuổi được làm lễ thượng thọ?

Theo bạn, người Việt Nam bao nhiêu tuổi được xác định là nguời cao tuổi, khi nào được làm lễ mừng thọ, lễ mừng thượng thọ, lễ mừng thượng thượng thọ?

Câu 1: Người cao tuổi theo pháp luật Việt Nam là: ?

 • Người Việt Nam đến độ tuổi nghỉ hưu
 • Người Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên
 • Người Việt Nam từ đủ 70 tuổi trở lên
 • Người Việt Nam đi sinh hoạt hội người cao tuổi.

Theo quy định tại Điều 2 Luật người cao tuổi thì Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên.

Câu 2: Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi là: ?

 • Quỹ xã hội, từ thiện
 • Quỹ bắt buộc
 • Quỹ đóng góp
 • Quỹ của nhà nước, hình thành từ ngân sách nhà nước

Theo quy định tại Điều 7 Luật người cao tuổi thì Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là quỹ xã hội, từ thiện; tuy nhiên có hỗ trợ từ ngân sách nhà nước

Câu 3: Những khẳng định nào sau đây là sai?

 • Phụng dưỡng người cao tuổi là chăm sóc đời sống tinh thần, vật chất nhằm đáp ứng nhu cầu cơ bản về ăn, mặc, ở, đi lại, chăm sóc sức khoẻ và các nhu cầu về vui chơi, giải trí, thông tin, giao tiếp, học tập của người cao tuổi
 • Người có nghĩa vụ phụng dưỡng người cao tuổi là con, cháu của người cao tuổi, những người khác không có nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng
 • Người có nghĩa vụ phụng dưỡng người cao tuổi phải sắp xếp nơi ở phù hợp với điều kiện sức khoẻ, tâm lý của người cao tuổi; chu cấp về kinh tế; thanh toán chi phí điều trị và chăm sóc y tế động viên khi người cao tuổi ốm đau; mai táng khi người cao tuổi chết.
 • Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi phải cùng nhau hợp tác trong việc phụng dưỡng người cao tuổi.

Khoản 2 Điều 10 Luật người cao tuổi quy định: “Người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng người cao tuổi là con, cháu của người cao tuổi và những người khác có nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.”

Câu 4: Lễ mừng thượng thọ dành cho độ tuổi nào?

 • Đủ 70 tuổi và đủ 75 tuổi
 • Đủ 80 tuổi và đủ 85 tuổi
 • Đủ 90 tuổi, đủ 95 tuổi và 100 tuổi trở lên
 • Trên 100 tuổi.

Khoản 4 Điều 8 Thông tư số 06/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định nội dung tiêu đề mừng thọ được thể hiện theo độ tuổi cụ thể như sau: a. Đủ 70 tuổi và đủ 75 tuổi: lễ mừng thọ; b. Đủ 80 tuổi và đủ 85 tuổi: lễ mừng thượng thọ; c. Đủ 90 tuổi, đủ 95 tuổi và 100 tuổi trở lên: lễ mừng thượng thượng thọ.

Câu 5: Nguồn nào sau đây không phải là nguồn hình thành kinh phí hoạt động của hội người cao tuổi?

 • Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước
 • Hội phí của hội viên
 • Các khoản biếu tặng, viện trợ, tài trợ trong và ngoài nước
 • Các khoản thu sự nghiệp

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Luật người cao tuổi thì kinh phí hoạt động của Hội người cao tuổi Việt Nam được hình thành từ các nguồn sau đây: a) Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; b) Hội phí của hội viên; c) Các nguồn thu hợp pháp khác.

Hãy trả lời các câu hỏi để biết kết quả của bạn