Nghệ An qua các kỳ Đại hội: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (15 – 17/10/2010)