Hội nghị hiệp thương là gì? Do cơ quan, tổ chức nào triệu tập và chủ trì?

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cứ đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026.
Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thống nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cứ đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026.

| Tác giả: Nhóm phóng viên
| Nguồn: Hội đồng bầu cử quốc gia
| Ảnh: Tư liệu