Những điểm không thể bỏ qua khi đến Quế Phong

Bài: Lương Sỹ Cường (Trưởng phòng Văn hóa & thông tin huyện Quế Phong)
Ảnh: Hồ Phương – Sách Nguyễn
Thiết kế và Kỹ thuật: Hà Giang